Trạng Vĩnh Hoàng

Posts Tagged: dua hau

Được tin quân báo cho biết: Địch tập trung quân ứng chiến về càn quét làng Huỳnh Công. Xã đội liền triệu tập cuộc họp khẩn cấp để chống càn. Vào cuộc họp, xã đội Xem chi tiết…

Scroll To Top